RAJA FERRY PORT
  |   เข้าระบบ สมัครสมาชิก TH | EN | CN

ข่าวเกี่ยวกับหุ้นบริษัท

 

April 26, 2023
ศาตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการบริษัท และ นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) หรือ “RP” จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ ดังนี้ การอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2565 การอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (Gen...
May 10, 2021
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<download เอกสาร>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
April 29, 2021
RP จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 64 สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอนุมัติผ่านทุกวาระที่นำเสนอ นายธงทอง จันทรางศุ (กลาง) ประธานกรรมการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) หรือ RP นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการ (ขวา) และนายชาคริต โอภาสอุดม รองกรรมการสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน (ซ้าย) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ จัดงานประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ณ สำนักงานสาขา ชั้น3 โรงแรมเวโรน...
April 26, 2021
<<downloadเอกสาร แจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุม และกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564>>
March 10, 2021
ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ ลุยสร้างท่าเทียบเรือเกาะพะลวย หลังได้รับใบอนุญาต คาดใช้เวลาก่อสร้าง 6-12 เดือน มองโอกาสขยายฐานธุรกิจเชื่อมการท่องเที่ยวและขนส่งจากเกาะสู่เมือง หนุนรายได้พลิกฟื้น นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนและจัดประชุมสัมมนามากขึ้น เนื่องจากมีโรง...
January 13, 2021
แบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง2564
January 13, 2021
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
August 13, 2020
<< download รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563>>
July 8, 2020
<<<<<<<<<<หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมี 2563>>>>>>>>>>>>> เอกสารประกอบเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบเล่ม แบบฟอร์มแสดงข้อมูลเพื่อการตรวจคัดกรองโรค ก่อนการเข้าประชุม...
April 2, 2020
แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
January 27, 2020
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
January 27, 2020
แบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2563
May 14, 2019
>>> รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 62 <<<
April 15, 2019
>>> หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 62 <<<
February 25, 2019
ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ เผยผลประกอบการปี 2561 มีรายได้รวม 750.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.03% พร้อมจับมือพันธมิตรขยายธุรกิจครบวงจร บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) หรือ RP แจงผลประกอบการปี 2561 มีรายได้รวม 750.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.03% เตรียมจับมือพันธมิตรใหม่ขยายการบริการลูกค้าให้ครบวงจร นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) หรือ RP เ...
January 16, 2019
แบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2562
January 16, 2019
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
April 23, 2018
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน) หรือ RP จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 เพื่อรายงานผลประกอบการในปี 2560 ซึ่งบริษัทฯมีรายได้รวม 701 ล้านบาท เป็นรายได้จากการดาเนินงาน 687 ล้านบาท คิดเป็นกาไรสุทธิ 32 ล้านบาท โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ(ที่ 4 จากขวามือ) และนายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการ(ที่ 5 จากขวามือ)พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทและทีมผู้บริหารร่วมให้ข...
February 28, 2018
ข่าวประชาสัมพันธ์ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ราชาเฟอร์รี่ (RP) เผยผลประกอบการปี 2560 มีรายได้รวม 687 ล้านบาท เน้นใช้ไอที รุกธุรกิจบริการอย่างครบวงจร พร้อมเพิ่มเรือเฟอร์รี่ใหม่อีก 2 ลำ ภายในปีนี้ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด(มหาชน) หรือ RP แจงผลประกอบการปี 2560 มีรายได้รวม 687 ล้านบ...