// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search'); // AddToCart // Track when items are added to a shopping cart (ex. click/landing page on Add to Cart button) fbq('track', 'AddToCart'); // AddToWishlist // Track when items are added to a wishlist (ex. click/landing page on Add to Wishlist button) fbq('track', 'AddToWishlist'); // InitiateCheckout // Track when people enter the checkout flow (ex. click/landing page on checkout button) fbq('track', 'InitiateCheckout'); // AddPaymentInfo // Track when payment information is added in the checkout flow (ex. click/landing page on billing info) fbq('track', 'AddPaymentInfo'); // Purchase // Track purchases or checkout flow completions (ex. landing on "Thank You" or confirmation page) fbq('track', 'Purchase', {value: '1.00', currency: 'USD'}); // Lead // Track when a user expresses interest in your offering (ex. form submission, sign up for trial, landing on pricing page) fbq('track', 'Lead'); // CompleteRegistration // Track when a registration form is completed (ex. complete subscription, sign up for a service) fbq('track', 'CompleteRegistration'); // Other // fbq('track', 'Other');
RAJA FERRY PORT
  |   เข้าระบบ สมัครสมาชิก TH | EN | CN
 

ราชาเฟอร์รี่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

นายธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการ  นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการ  นายชาคริต โอภาสอุดม รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน และนายชาตรี ศิริพานิชกร ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)  หรือ RP พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานและรายงานผลประกอบการให้กับผู้ถือหุ้น  โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเห็นชอบทุกวาระการประชุมตามที่คณะกรรมการเสนอ  งานประชุมจัดขึ้น ณ ชั้น3 โรงแรมเวโรนิก้าเรสซิเดนท์  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565