RAJA FERRY PORT
  |   เข้าระบบ สมัครสมาชิก TH | EN | CN
 

ประกาศผลการประมูลโครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ ดอนสัก

ผลการประมูลโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง
ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ท่าเรือดอนสักสากล

 

*************************************************

 

                                ตามที่ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประมูลราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ท่าเรือดอนสักสากล เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 โดยมี ผู้ยื่นซองเสนอราคาประมูลงานจำนวน 5 ราย ทั้งนี้ผลการพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมและผลงานที่ผ่านมา มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกขั้นต้นไว้จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย

บริษัท พีโอเค 97 วิศวกรรม จำกัด

                              ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาตัดสินผู้ชนะการประมูล และประกาศผลการประมูลโครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ท่าเรือดอนสักสากล ให้ทราบต่อไป สำหรับผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกขั้นต้น สามารถติดต่อขอรับหลักประกันซองคืนจากบริษัทโดย ไม่มีดอกเบี้ยได้ภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ได้พิจารณาคัดเลือกขั้นต้นเรียบร้อยแล้ว 

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

เอกสารประกาศผลการประมูล