RAJA FERRY PORT
  |   เข้าระบบ สมัครสมาชิก TH | EN | CN
ร่วมงานกับเรา

สรั่งเรือ

ตำแหน่งงาน : สรั่งเรือ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำเรือ เรือราชา 3 , เรือราชา 5 (อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี)
ขอบเขตงาน
1. ปกครอง อบรมสั่งสอนพนักงานประจำเรือในส่วนกลาสีเรือให้มีความรู้ความสามารถในหน้าที่ที่ได้รับหมาย
2. ระวังรักษา ซ่อมบำรุง และดำเนินการเกี่ยวกับการซ่อมทำเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการเดินเรือทุกชนิด
3. กวดขันในเรื่องความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องใช้ไฟฟ้าเรือ
4. ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่อยู่ในเรือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
5. จัดเตรียมเรือช่วยชีวิต อุปกรณ์ช่วยชีวิต และอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยในเรือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
6. เตรียมสมอให้พร้อมในเวลาเดินเรือผ่านช่องแคบหรือเตรียมจอด
7. จัดเวรยามถือท้ายเรือ และควบคุมการถือท้ายเรือให้เรือเดินตามเส้นทางที่กำหนด
8. จัดทำบัญชีครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับเรือให้ถูกต้องครบถ้วนอยู่เสมอ
9. จัดให้พนักงานตามหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละคนและติดตามประเมินผลงานของพนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
10. ดูแลพนักงานเรือให้มีความพร้อมในการนำเรือเข้าเทียบท่า-ออกจากท่า รวมทั้งการรับรถและผู้โดยสารขึ้น-ลงเรือ
11. ดูแลการจัดรถในระวางเรืออย่างปลอดภัยและเหมาะสม รวมทั้งตรวจสอบจำนวนผู้โดยสารในทุกเที่ยวเรือ
12. เป็นผู้ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ภายในเรือเพื่อให้ปฏิบัติงานส่วนรวมเป็นแนวเดียวกัน
13. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง :
- ปก.ชั้นนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นหนึ่ง
- เพศชาย
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
ความสามารถ :
- รับผิดชอบต่อหน้าที่ กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
คุณสมบัติอื่นๆ :
- ประสบการณ์ในงานส่วนปากเรือไม่น้อยกว่า 1 ปี
- มีหนังสือคนประจำเรือ
จำนวนที่เปิดรับ :
2 อัตรา
เงินเดือน :
16,000 – 18,000 บาท