// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search'); // AddToCart // Track when items are added to a shopping cart (ex. click/landing page on Add to Cart button) fbq('track', 'AddToCart'); // AddToWishlist // Track when items are added to a wishlist (ex. click/landing page on Add to Wishlist button) fbq('track', 'AddToWishlist'); // InitiateCheckout // Track when people enter the checkout flow (ex. click/landing page on checkout button) fbq('track', 'InitiateCheckout'); // AddPaymentInfo // Track when payment information is added in the checkout flow (ex. click/landing page on billing info) fbq('track', 'AddPaymentInfo'); // Purchase // Track purchases or checkout flow completions (ex. landing on "Thank You" or confirmation page) fbq('track', 'Purchase', {value: '1.00', currency: 'USD'}); // Lead // Track when a user expresses interest in your offering (ex. form submission, sign up for trial, landing on pricing page) fbq('track', 'Lead'); // CompleteRegistration // Track when a registration form is completed (ex. complete subscription, sign up for a service) fbq('track', 'CompleteRegistration'); // Other // fbq('track', 'Other');
RAJA FERRY PORT
  |   เข้าระบบ สมัครสมาชิก TH | EN | CN
ร่วมงานกับเรา

ช่างยนต์

สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ดอนสัก (อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี)

 

ขอบเขตงาน

1. ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และนายยามประจำวัน ตามระเบียบของเรือ
2. เป็นพลยามในเวลาเรือจอดและในเวลาเรือเดิน โดยจะต้องรายงานความผิดปกติใดๆ ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบทันที
3. เป็นผู้ช่วยต้นกล รองต้นกล หรือสรั่งกล ในการดูแลรักษา และซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ในเรือ และระบบต่างๆ ของเรือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
4. เป็นผู้ช่วยต้นกล รองต้นกล หรือสรั่งกลในการตรวจสอบปริมาณอะไหล่ที่ต้องการใช้ซ่อมเครื่องจักรบนเรือก่อนเรือจอดซ่อม 30 วัน
5. เป็นผู้ช่วยรองต้นกลนการตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานของเครื่องจักรทั้งหมดในเรือ รวมทั้งระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อเรือจอด
6. เป็นนายยามเดินเรือและนายยามเรือจอดในแผนก ตามแผนการเฝ้าระวังเครื่องยนต์เรือ
7. รับผิดชอบการทำความสะอาดในห้องเครื่องยนต์และห้องท้องเรือต่างๆ ให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ
8. รับผิดชอบการรักษาความสะอาดของสถานที่อยู่อาศัยและระวังไม่ให้มีสิ่งของต้องห้ามอยู่ในที่ดังกล่าวเป็นอันขาด
9. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในสถานทีเรือตามระเบียบเรือ รวมถึงปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

อายุ : 22 ปีขึ้นไป

เพศ : ชาย

วุฒิการศึกษา : มี ปก.คนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง เป็นอย่างน้อย

ประสบการณ์การทำงาน : ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงานมาก่อน

ความสามารถ :

-  มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์เรือ

คุณสมบัติอื่นๆ :  

-   มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

-   มีหน้งสือคนประจำเรือ

-   พ้นภาระทางทหารแล้ว