// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search'); // AddToCart // Track when items are added to a shopping cart (ex. click/landing page on Add to Cart button) fbq('track', 'AddToCart'); // AddToWishlist // Track when items are added to a wishlist (ex. click/landing page on Add to Wishlist button) fbq('track', 'AddToWishlist'); // InitiateCheckout // Track when people enter the checkout flow (ex. click/landing page on checkout button) fbq('track', 'InitiateCheckout'); // AddPaymentInfo // Track when payment information is added in the checkout flow (ex. click/landing page on billing info) fbq('track', 'AddPaymentInfo'); // Purchase // Track purchases or checkout flow completions (ex. landing on "Thank You" or confirmation page) fbq('track', 'Purchase', {value: '1.00', currency: 'USD'}); // Lead // Track when a user expresses interest in your offering (ex. form submission, sign up for trial, landing on pricing page) fbq('track', 'Lead'); // CompleteRegistration // Track when a registration form is completed (ex. complete subscription, sign up for a service) fbq('track', 'CompleteRegistration'); // Other // fbq('track', 'Other');
You here Home Procurement

Procurement

ผลการประมูลโครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ท่าเรือดอนสักสากล ************************************************* ตามที่ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประมูลราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ท่าเรือดอนสั...
Last Updated : 11 October 2019 Read More
ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานก่อสร้างท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส สถานที่ก่อสร้าง บริเวณท่าเรือราชาเฟอร์รี่ อ.ดอนสัก จ.สุราษฏร์ธานี ซื้อซองประมูลงาน 16-20 กันยายน 2562 ดูสถานที่ก่อสร้าง 21 กันยายน 2562 ยื่นซองประกวดราคา 26 กันยายน 2562 ประกาศผลการประมูล 28 กันยายน 2562 สนใจติดต่อ : ...
Last Updated : 11 September 2019 Read More
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะจัดประมูลราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหลักเทียบเรือ ท่าเรือดอนสักสากล ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 1.เป็น (นิติบุคคล) ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยประกวดราคาทั่วไป ซึ่งมีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกัน ในวงเงินสัญญา...
Last Updated : 6 May 2019 Read More
ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานจ้างออกแบบ โครงการออกแบบท่าเทียบเรือดอนสัก (ท่า 4-5) หลักเทียบเรือดอนสัก และท่าเทียบเรือเกาะพะลวย สถานที่ จ.สุราษฎร์ธานี 11 มิถุนายน 2561 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” มีความประสงค์จะจัดให้เสนอราคางานออกแบบท...
Last Updated : 12 July 2018 Read More
ประกาศเช่ารถ : รถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมพนักงานขับรถ สถานที่ : บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) ท่าเรือดอนสักสากล อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน : 2 คัน รถขนส่งน้ำมันดีเซล 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถ รถขนส่งน้ำมันเตา 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถ โดยได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย...
Last Updated : 17 March 2017 Read More
Page : 1 2 3 Next >>