// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search'); // AddToCart // Track when items are added to a shopping cart (ex. click/landing page on Add to Cart button) fbq('track', 'AddToCart'); // AddToWishlist // Track when items are added to a wishlist (ex. click/landing page on Add to Wishlist button) fbq('track', 'AddToWishlist'); // InitiateCheckout // Track when people enter the checkout flow (ex. click/landing page on checkout button) fbq('track', 'InitiateCheckout'); // AddPaymentInfo // Track when payment information is added in the checkout flow (ex. click/landing page on billing info) fbq('track', 'AddPaymentInfo'); // Purchase // Track purchases or checkout flow completions (ex. landing on "Thank You" or confirmation page) fbq('track', 'Purchase', {value: '1.00', currency: 'USD'}); // Lead // Track when a user expresses interest in your offering (ex. form submission, sign up for trial, landing on pricing page) fbq('track', 'Lead'); // CompleteRegistration // Track when a registration form is completed (ex. complete subscription, sign up for a service) fbq('track', 'CompleteRegistration'); // Other // fbq('track', 'Other');
You here Home »ข่าวเกี่ยวกับหุ้นบริษัท »RP จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 64 สร้างความเชื่อมั่...

RP จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 64 สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น

RP จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 64 สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นอนุมัติผ่านทุกวาระที่นำเสนอ

 

นายธงทอง จันทรางศุ (กลาง) ประธานกรรมการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) หรือ RP นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการ (ขวา) และนายชาคริต โอภาสอุดม รองกรรมการสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน (ซ้าย) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ จัดงานประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ณ สำนักงานสาขา ชั้น3 โรงแรมเวโรนิก้าเรสซิเด้นท์ ถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านการอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยคณะกรรมการบริหารได้สร้างความเชื่อมั่นต่อ "RP" ที่จะเพิ่มศักยภาพการให้บริการเดินเรือให้ครอบคลุมมากขึ้น ตอกย้ำความมั่นใจภายใต้นโยบาย Island Gateway เชื่อว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต