// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search'); // AddToCart // Track when items are added to a shopping cart (ex. click/landing page on Add to Cart button) fbq('track', 'AddToCart'); // AddToWishlist // Track when items are added to a wishlist (ex. click/landing page on Add to Wishlist button) fbq('track', 'AddToWishlist'); // InitiateCheckout // Track when people enter the checkout flow (ex. click/landing page on checkout button) fbq('track', 'InitiateCheckout'); // AddPaymentInfo // Track when payment information is added in the checkout flow (ex. click/landing page on billing info) fbq('track', 'AddPaymentInfo'); // Purchase // Track purchases or checkout flow completions (ex. landing on "Thank You" or confirmation page) fbq('track', 'Purchase', {value: '1.00', currency: 'USD'}); // Lead // Track when a user expresses interest in your offering (ex. form submission, sign up for trial, landing on pricing page) fbq('track', 'Lead'); // CompleteRegistration // Track when a registration form is completed (ex. complete subscription, sign up for a service) fbq('track', 'CompleteRegistration'); // Other // fbq('track', 'Other');
You here Home News

News

New Highlight

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564...
Read More
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ได้ปรากฏการระบาดขึ้นใหม่ใ...
Read More
จากกรณีที่มีภาพซากเรือราชา 4 จอดเทียบหลักผูกเรือรอเคลมประกันจมนั่งแท่นพื้นน้ำบริเวณท่าเรือดอนสักสากล...
Read More
05.05.2016
ข่าวประชาสัมพันธ์ บมจ.ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ (RP) ตั้งศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ เป็นประธานบอร์ดคนใหม่ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 คณะกรรมการบริษัทท่าเรือราชาเฟอร์รี่จำกัด ได้จัดการประชุมกรรมการเป็นครั้งแรก หลังจากประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยมีวาระสำคัญคือการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทคนใหม่ ซึ่งศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ได้ดำรงตำแหน่งแทนนายธีรเดช ตังประพฤทธิ์กุล...
27.11.2015
แพคเกจตั๋ว+เรือ ราคาพิเศษ! (เหมาไป-กลับ)ฉลองครบรอบ 35 ปี บ.ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด มหาชน
Page :<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... >>