การดูแลสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการจัดตั้งโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ด้วยการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วจากชาวบ้านในชุมชน เพื่อนำมาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซล สำหรับใช้ในกิจการเดินเรือ เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้กับพลังงานสำรองและยังเป็นความตั้งใจของบริษัทที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชุมชนสีเขียวในพื้นที่  รวมถึงดูแลสภาพน้ำบริเวณท่าเรือเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีมลภาวะปนเปื้อน สะอาด ปลอดภัย ทั้งแก่ผู้มาใช้บริการ รวมทั้งพนักงานของบริษัท

ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ ทำโครงการวางทุ่นร่องน้ำท่าเรือเกาะพะงันเพื่อป้องกันแนวปะการัง นำร่องแผนระยะยาวเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด(มหาชน)หรือ RP ร่วมกับ เครือข่ายดอกไม้ทะเลเพื่ออนุรักษ์เกาะพะงันและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดทำโครง...
Last Updated : 12 July 2018 Read More
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) หรือ RP ร่วมกับเทศบาลตำบลดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2018 โดยร่วมกันเก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบชายหาดและบริเวณท่าเรือดอนสัก ทั้งนี้เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสวยงามและเป็นการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาใช...
Last Updated : 9 April 2018 Read More
กลุ่มนักเรียน คุณครู และประชาชนจากพื้นที่ดอนสัก ร่วมกับพนักงานและทีมผู้บริหาร จากท่าเรือราชาเฟอร์รี่ ร่วมกันปลูกป่า ช่วยกันคนละไม้คนละมือ ปลูกต้นไม้กว่า 400 ต้น ในพื้นที่ท่าเรือ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติในวันแม่ และร่วมกันปลูกจิตสำนึกที่ดีให้เหล่าเด็กๆ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของต้นไม้ที่จะเติบใหญ่ ให้ร่มเ...
Last Updated : 1 September 2016 Read More
Page : 1