RAJA FERRY PORT
  |   เข้าระบบ สมัครสมาชิก TH | EN | CN
ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่ CSR

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ CSR
สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ดอนสัก (อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี)
ขอบเขตงาน :
1. เป็นผู้ช่วยหัวหน้าแผนก customer service relation ในการตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่รับผิดชอบ
2. เป็นผู้ช่วยหัวหน้าแผนก customer service relation ในการกำกับควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในฝ่ายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯและแผนงานที่กำหนด
3. เป็นผู้จำหน่ายสมาชิก Top up และบริการอื่นๆ ของบริษัท ตามสถานที่ปฏิบัติงานตามที่หัวหน้าแผนก customer service relation มอบหมาย
4. รับผิดชอบรายได้ที่เกิดจากการขายของตนเอง
5. เป็นผู้ประกาศแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางและแจ้งเที่ยวการเดินทางทั้งทางเรือและทางรถให้ลูกค้าทราบ
6. ประสานงานในการแจ้งเวลาเรือเทียบท่า เวลาออกรถโดยสาร และจำนวนการใช้บริการรับฝากกระเป๋าข้ามฝาก
7. เป็นผู้ให้ข้อมูลตามที่ลูกค้าสอบถาม และเป็นผู้ช่วยแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า
8. รับผิดชอบการรับโทรศัพท์ทั้งภายในและภายนอกบริษัท และบันทึกการใช้โทรศัพท์
9. เป็นผู้ออกบัตรคิวรถประเภทต่างๆ ตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้
10. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง :
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
- เพศชาย-หญิง
- อายุ 23 ปี ขึ้นไป
ความสามารถ :
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
คุณสมบัติอื่นๆ :
- มีใจรักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความละเอียดรอบคอบ
จำนวนที่เปิดรับ :
1 อัตรา
เงินเดือน :
12,000 – 13,000 บาท