RAJA FERRY PORT
  |   เข้าระบบ สมัครสมาชิก TH | EN | CN
ร่วมงานกับเรา

วิศวกรเครื่องกล

ตำแหน่งงาน : วิศวกรเครื่องกล
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานกรุงเทพฯ (เขตดินแดง กรุงเทพฯ)
ขอบเขตงาน :
1. ควบคุมและวิเคราะห์ความสามารถของเครื่องจักรเรือให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรเรือ
3. วิเคราะห์สาเหตุและค้นหาวิธีปรับปรุงแก้ไขปัญหาเครื่องจีกรเรือที่เกิดขึ้น
4. ให้คำแนะนำแก่ช่างเครื่องกลในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรเรือ
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาเครื่องกล
2. เพศชาย
3. อายุ 22 ปีขึ้นไป
ความสามารถ :
- ชอบงานบุกเบิก สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
- รักงานช่าง และสนใจด้านวิศวกรรม
- มีความละเอียดรอบคอบ และช่างสังเกต
คุณสมบัติอื่นๆ :ออกแบบเครื่องกลได้ดี สามารถควบคุมการประกอบติดตั้งเครื่องจักร เรือ
จำนวนที่เปิดรับ :1 อัตรา
เงินเดือน :ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์