RAJA FERRY PORT
  |   เข้าระบบ สมัครสมาชิก TH | EN | CN
ร่วมงานกับเรา

พนักงาน CSR

ตำแหน่งงาน : พนักงาน CSR
สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ดอนสัก , เกาะพะงัน (อ.ดอนสัก , อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี)
ขอบเขตงาน :
1. เป็นผู้จำหน่ายสมาชิก Top up และบริการอื่นๆของบริษัท ตามสถานที่ปฏิบัติงานตามที่หัวหน้าแผนก customer service relation มอบหมาย
2. รับผิดชอบรายได้ที่เกิดจากการขายของตนเอง
3. เป็นผู้ประกาศแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางและแจ้งเที่ยวการเดินทางทั้งทางเรือและทางรถให้ลูกค้าทราบ
4. ประสานงานในการแจ้งเวลาเรือเทียบท่า เวลาออกรถโดยสาร และจำนวนการใช้บริการรับฝากกระเป๋าข้ามฝาก
5. เป็นผู้ให้ข้อมูลตามที่ลูกค้าสอบถาม และเป็นผู้ช่วยแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า
6. รับผิดชอบการรับโทรศัพท์ทั้งภายในและภายนอกบริษัท และบันทึกการใช้โทรศัพท์
7. เป็นผู้ออกบัตรคิวรถประเภทต่างๆ ตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้
8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง :
- วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
- เพศชาย-หญิง
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
ความสามารถ :
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
คุณสมบัติอื่นๆ :
- มีใจรักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีความละเอียดรอบคอบ
จำนวนที่เปิดรับ :
3 อัตรา
เงินเดือน :
9,800 – 12,000 บาท