// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search'); // AddToCart // Track when items are added to a shopping cart (ex. click/landing page on Add to Cart button) fbq('track', 'AddToCart'); // AddToWishlist // Track when items are added to a wishlist (ex. click/landing page on Add to Wishlist button) fbq('track', 'AddToWishlist'); // InitiateCheckout // Track when people enter the checkout flow (ex. click/landing page on checkout button) fbq('track', 'InitiateCheckout'); // AddPaymentInfo // Track when payment information is added in the checkout flow (ex. click/landing page on billing info) fbq('track', 'AddPaymentInfo'); // Purchase // Track purchases or checkout flow completions (ex. landing on "Thank You" or confirmation page) fbq('track', 'Purchase', {value: '1.00', currency: 'USD'}); // Lead // Track when a user expresses interest in your offering (ex. form submission, sign up for trial, landing on pricing page) fbq('track', 'Lead'); // CompleteRegistration // Track when a registration form is completed (ex. complete subscription, sign up for a service) fbq('track', 'CompleteRegistration'); // Other // fbq('track', 'Other');
RAJA FERRY PORT
  |   เข้าระบบ สมัครสมาชิก TH | EN | CN
ร่วมงานกับเรา

กลาสี

สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ดอนสัก (อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี)

 

ขอบเขตงาน

1. ให้ความช่วยเหลือและดูแลการขึ้นลงของผู้โดยสารรวมถึงการขึ้นลงของรถประเภทต่างๆ จากระวางบรรทุกในเรือ
2. รับผิดชอบการใช้หมอนรองล้อรถทุกคนในระวางเรือเมื่อเรือจอดสนิท และดึงหมอนรองล้อรถออกเมื่อรถเคลื่อนขึ้นจากเรือ
3. ทำการส่งเชือกเรือให้พนักงานท่าขณะเรือเข้าเทียบท่าและรับเชือกเรือกลับขณะเรือออกจากท่าเรือ รวมถึงดูแลการจัดวางเชือกรองล้อรถระหว่างแรมป์หัวเรือโดยทำงานร่วมกับพนักงานท่า
4. ทำความสะอาดตัวเรือทั้งภายในและภายนอกเรือ รวมถึงรักษาซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ สำหรับแผนกปากเรือตามระเบียบเรือ
5. รับผิดชอบการรักษาความสะอาดบนสะพานเดินเรือ ดาดฟ้าเรือ ห้องโดยสาร ระวางบรรทุกรถ ทางเดินบนเรือ รวมถึงเก็บรวบรวมเศษขยะบนเรือใส่ถุงขยะเพื่อนำขึ้นจากเรือไปทิ้งในสถานที่ทิ้งขยะต่อไป
6. รับผิดชอบการทำความสะอาดและการเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ บนเรือ
7. เป็นผลยามประจำเรือเวลาเรือจอดและเวลาเดินตามระเบียบเรือ
8. เป็นพลกรรเชียงเรือโบทสำหรับเรือใหญ่ (เมื่อมีการใช้เรือโบท)
9. ปฏิบัติหน้าที่ตามระบุไว้ในสถานีเรือตามระเบียบของเรือ รวมถึงงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

อายุ : 18 ปีขึ้นไป

เพศ : ชาย

วุฒิการศึกษา : มี ปก.ชั้นนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง เป็นอย่างน้อย

ประสบการณ์การทำงาน : ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงานมาก่อน

ความสามารถ : - 

คุณสมบัติอื่นๆ :  

-  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

-  มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

-  มีหน้งสือคนประจำเรือ