RAJA FERRY PORT
  |   เข้าระบบ สมัครสมาชิก TH | EN | CN
ร่วมงานกับเรา

กลาสี

สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ดอนสัก (อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี)

 

ขอบเขตงาน

1. ให้ความช่วยเหลือและดูแลการขึ้นลงของผู้โดยสารรวมถึงการขึ้นลงของรถประเภทต่างๆ จากระวางบรรทุกในเรือ
2. รับผิดชอบการใช้หมอนรองล้อรถทุกคนในระวางเรือเมื่อเรือจอดสนิท และดึงหมอนรองล้อรถออกเมื่อรถเคลื่อนขึ้นจากเรือ
3. ทำการส่งเชือกเรือให้พนักงานท่าขณะเรือเข้าเทียบท่าและรับเชือกเรือกลับขณะเรือออกจากท่าเรือ รวมถึงดูแลการจัดวางเชือกรองล้อรถระหว่างแรมป์หัวเรือโดยทำงานร่วมกับพนักงานท่า
4. ทำความสะอาดตัวเรือทั้งภายในและภายนอกเรือ รวมถึงรักษาซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ สำหรับแผนกปากเรือตามระเบียบเรือ
5. รับผิดชอบการรักษาความสะอาดบนสะพานเดินเรือ ดาดฟ้าเรือ ห้องโดยสาร ระวางบรรทุกรถ ทางเดินบนเรือ รวมถึงเก็บรวบรวมเศษขยะบนเรือใส่ถุงขยะเพื่อนำขึ้นจากเรือไปทิ้งในสถานที่ทิ้งขยะต่อไป
6. รับผิดชอบการทำความสะอาดและการเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ บนเรือ
7. เป็นผลยามประจำเรือเวลาเรือจอดและเวลาเดินตามระเบียบเรือ
8. เป็นพลกรรเชียงเรือโบทสำหรับเรือใหญ่ (เมื่อมีการใช้เรือโบท)
9. ปฏิบัติหน้าที่ตามระบุไว้ในสถานีเรือตามระเบียบของเรือ รวมถึงงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

อายุ : 18 ปีขึ้นไป

เพศ : ชาย

วุฒิการศึกษา : มี ปก.ชั้นนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง เป็นอย่างน้อย

ประสบการณ์การทำงาน : ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงานมาก่อน

ความสามารถ : - 

คุณสมบัติอื่นๆ :  

-  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

-  มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

-  มีหน้งสือคนประจำเรือ