// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search'); // AddToCart // Track when items are added to a shopping cart (ex. click/landing page on Add to Cart button) fbq('track', 'AddToCart'); // AddToWishlist // Track when items are added to a wishlist (ex. click/landing page on Add to Wishlist button) fbq('track', 'AddToWishlist'); // InitiateCheckout // Track when people enter the checkout flow (ex. click/landing page on checkout button) fbq('track', 'InitiateCheckout'); // AddPaymentInfo // Track when payment information is added in the checkout flow (ex. click/landing page on billing info) fbq('track', 'AddPaymentInfo'); // Purchase // Track purchases or checkout flow completions (ex. landing on "Thank You" or confirmation page) fbq('track', 'Purchase', {value: '1.00', currency: 'USD'}); // Lead // Track when a user expresses interest in your offering (ex. form submission, sign up for trial, landing on pricing page) fbq('track', 'Lead'); // CompleteRegistration // Track when a registration form is completed (ex. complete subscription, sign up for a service) fbq('track', 'CompleteRegistration'); // Other // fbq('track', 'Other');
You here Home »Careers »สรั่งกล

Careers

Job Positions : สรั่งกล

สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ดอนสัก (อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี)

 

ขอบเขตงาน

1. เป็นผู้ช่วยต้นกลในการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรต่างๆ หม้อน้ำ และอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของต้นกลและรองต้นกล
2. ให้ความช่วยเหลือต้นกล รองต้นกลในการตรวจสอบปริมาณอะไหล่ที่ต้องการใช้ซ่อมเครื่องจักรบนเรือก่อนเรือจอดซ่อม 30 วัน
3. ดูแลระวังรักษาถังน้ำมันและถังน้ำจืดต่างๆ ในเรือในเวลาออกและจอดเรือให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ
4. รับผิดชอบการระวังรักษาและกรวดน้ำในหม้อน้ำ น้ำเลี้ยงเข้าหม้อ น้ำคอนเดนเซอร์ และน้ำในน้ำร้อน ตลอดจนการใช้น้ำยาหรือสารเคมีเพื่อการรักษาหม้อน้ำเป็นประจำวันและรายงานให้รองต้นกลหรือนายช่างกลทราบ
5. เป็นผู้แนะนำพนักงานประจำเรือในส่วนช่างกลให้รู้และปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งต้นกล
6. เป็นนายยามเดินเรือและนายยามเรือจอดในแผนก ตามแผนการเฝ้าระวังเครื่องยนต์เรือ
7. เป็นผู้จัดหน้าที่ให้พนักงานในแผนกทำความสะอาดในห้องเครื่องยนต์และห้องท้องเรือต่างๆ ให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ
8. รับผิดชอบการดูแลและตรวจสอบการแต่งกายของพนักงานในแผนกให้เรียบร้อยอยู่เสมอในขณะปฏิบัติหน้าที่
9. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในสถานทีเรือตามระเบียบเรือ รวมถึงปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

อายุ : 25 ปีขึ้นไป

เพศ : ชาย

วุฒิการศึกษา : มี ปก.คนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่ง เป็นอย่างน้อย

ประสบการณ์การทำงาน : มีประสบการณ์ในการทำงานด้านช่างกลเรือไม่น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ :

-  มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์เรือ

คุณสมบัติอื่นๆ :  

-  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

-  มีหน้งสือคนประจำเรือ

-  พ้นภาระทางทหารแล้ว


QUANTITY : 1 อัตรา

SALARY : 14,000 – 16,000 บาท