// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search'); // AddToCart // Track when items are added to a shopping cart (ex. click/landing page on Add to Cart button) fbq('track', 'AddToCart'); // AddToWishlist // Track when items are added to a wishlist (ex. click/landing page on Add to Wishlist button) fbq('track', 'AddToWishlist'); // InitiateCheckout // Track when people enter the checkout flow (ex. click/landing page on checkout button) fbq('track', 'InitiateCheckout'); // AddPaymentInfo // Track when payment information is added in the checkout flow (ex. click/landing page on billing info) fbq('track', 'AddPaymentInfo'); // Purchase // Track purchases or checkout flow completions (ex. landing on "Thank You" or confirmation page) fbq('track', 'Purchase', {value: '1.00', currency: 'USD'}); // Lead // Track when a user expresses interest in your offering (ex. form submission, sign up for trial, landing on pricing page) fbq('track', 'Lead'); // CompleteRegistration // Track when a registration form is completed (ex. complete subscription, sign up for a service) fbq('track', 'CompleteRegistration'); // Other // fbq('track', 'Other');
You here Home »Careers »ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน (จังหวัดกระบี่)...

Careers

Job Positions : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน (จังหวัดกระบี่)

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานราชาเฟอร์รี่จังหวัดกระบี่ (ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่)

 

ขอบเขตงาน

1. วางแผนทางด้านบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของบริษัท
2. ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับบัญชีและการเงินทั้งหมดของสำนักงานจังหวัดกระบี่ และประสานงานกับบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีทั้งภายในและภายนอก
3. นำจ่ายภาษีทุกชนิดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบัญชีและการเงินอย่างถูกต้องและตรงเวลา
4. ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำไตรมาสและงบการเงินประจำปี รวมถึงการปิดงบการเงิน
5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบัญชีและการเงิน
6. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือบริษัท

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

อายุ : 30 ปีขึ้นไป

เพศ : ชาย/หญิง

วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี

ประสบการณ์การทำงาน :   มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 5 ปี และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการปิดงบการเงินอย่างน้อย 3 ปี

ความสามารถ :

-   มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถใช้งานโปรแกรมประยุกต์ได้อย่างดี หากมีประสบการณ์การใช้ระบบ Navision จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

-   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการด้านภาษีอากรและการนำส่งภาษีที่เกี่ยวข้อง

-   มีความเข้าใจการทำงานของระบบบัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีทรัพย์สิน และบัญชีทั่วไป

-   สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

คุณสมบัติอื่นๆ :  

-  มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

-  มีความซื่อสัตย์

-  หากผู้สมัครเป็นเพศชายจะต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

-  มีที่อยู่หรือภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดกระบี่จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ


QUANTITY : 1 อัตรา

SALARY : 30,000 บาท